BTF Reglement

REGLEMENT Badminton Topsport Flevoland

Inleiding
Badminton Topsport Flevoland, hierna te noemen BTF, heeft als hoofddoelstelling om talentvolle spelers door middel van topsport trainingen het badminton spel op zowel technische als tactische aspecten te doen verbeteren. De topsport trainingen zijn verdeeld in verschillende divisies. De divisies zijn op eigen initiatief opgestart door de BTF. De BTF staat los van andere badmintonverenigingen, dus ook van BV Almere. Wel is er een goede samenwerking met BV Almere, maar de beslissingsbevoegdheid betreffende de BTF ligt bij het bestuur van de BTF.

Trainingen bij de BTF
De rode draad van de trainingen vormen de te spelen toernooien. Vanuit de School worden er vier toernooien verplicht gesteld om te spelen. Bij deze toernooien zal er coaching aanwezig zijn. Mocht om e.o.a. reden een speler niet kunnen deelnemen aan een door de BTF verplichte toernooien dan zal de speler zelf een alternatief Junior Master-toernooi moeten uitzoeken om aan de gestelde 4 verplichte toernooien te voldoen. De trainer maakt van de spelers een evaluatie, hierin staan de positieve en verbeterpunten in vermeld. Aan de hand van alle evaluaties kan een aanpassing aan het trainingsschema worden gemaakt door de trainer.

Algemene zaken Inschrijven en contributie
Voorafgaand aan de eerste training dient het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend binnen te zijn bij de betreffende manager van het BTF onderdeel. Inschrijving verplicht tot het voldoen van de gehele contributie. De trainingsmomenten worden aangegaan conform wat de speler heeft aangegeven op het inschrijfformulier. Wanneer een training gemist wordt, om welke reden dan ook, is deze niet op een andere dag in te halen. De trainingen van de TJ, BS, BM en BA staan los van elkaar.
Het niet, deels of geheel, voor een langere periode mee kunnen trainen in verband met een blessure of andere reden dan ook geeft geen recht op restitutie van de contributie.
Uitzonderingen op bovenstaande regels kan worden toegepast na akkoord van het bestuur.

Betalingen
De kosten van de BTF trainingen staan op het inschrijfformulier vermeld. De contributie wordt middels een doorlopende SEPA incasso automatisch afgeschreven. Hiervoor worden de benodigde gegevens op het inschrijf formulier ingevuld en daarmee ook akkoord gegeven tot automatische afschrijving.

Ad hoc een training bijwonen
Wanneer je tijdens het seizoen ad hoc extra wil trainen, al dan niet in een andere divisie, is dit mogelijk voor maximaal 8 keer (een optelsom van alle ad hoc trainingen op een willekeurig speelmoment), mits de trainer zijn akkoord hiervoor geeft. De kosten van de extra afgenomen trainingen bedragen Euro 10,- per training. Na de 8 trainingen is meetrainen alleen mogelijk indien er een overeenkomst voor de rest van het seizoen wordt aangegaan. De kosten hiervan worden pro ratio afgerekend en welke door u zelf dient te worden over gemaakt.

Kleding
In de contributie zit een BTF-shirt welke de speler wordt geacht te dragen op de verplichte toernooien. Een extra-shirt is optioneel te verkrijgen. Deze kleding is te verkrijgen bij BeeS-Sport

Blessures en/of ziekte
Wanneer je een blessure en/of ziekte hebt willen dat je met de trainer praat hoe om te gaan met je blessure en herstel. Het advies van de fysiotherapeut is hierin leidend.
De trainer is n.a.v. het advies van de fysiotherapeut beslissingsbevoegd om een speler naast de baan te houden c.q. geen wedstrijden of toernooien te laten spelen indien de speler niet hersteld is.

Toernooi Inschrijvingen en Koppels
Voor de Badminton School en de Badminton Academy zijn verplichte toernooien vastgesteld. De trainers zullen voor deze toernooien de koppels gaan samenstellen.
Voordelen die hieruit voortvloeien zijn:

 • De trainer kan de dubbels en de mixen zo trainen zodat ze beter op elkaar ingespeeld raken, tenslotte spelen de spelers in dezelfde trainingsgroep
 • De trainer kan beter coachen omdat de zwakke en sterke punten bekend zijn. De speler voelt de speler aan en de speler is gewend aan de trainer
 • De trainer kan koppels aanleren elkaars zwakke punten te compenseren en de sterke punten van de ander te benutten
 • Het doel van het maken van koppels is om te komen tot goede koppels: het vinden van de juiste combinatie van spelers. Zodat deze spelers zich in een dubbel/mix, in de training en op toernooien gezamenlijk kunnen ontwikkelen

Mocht de incasso gestorneerd worden dan houdt de BTF zich het recht om de speler per direct op een trainingsmoment te weigeren. Neem dus op voorhand contact op bij betalingsproblemen met de penningmeester. Indien een speler contractuele verplichtingen heeft naar een andere merk, dan vervalt de verplichting om het shirt te dragen tijdens toernooien. Echter voor promotionele uitingen van de BTF, zoals een groepsfoto, zal het dragen van het shirt verplicht zijn (identiek aan het dragen van clubkleding voor een club).

Uitzonderingen
De trainer zal in samenspraak met de manager van de betreffende afdeling vroegtijdig vermelden welke spelers vanuit de BTF met elkaar spelen. De keuze en onderbouwing ligt geheel bij de trainers. De wanted plekken kunnen opgevuld worden, maar dit zal altijd in overleg moeten met de trainers, waarna de inschrijving door de manager zal plaatsvinden. Daarnaast zullen de trainers trachten de wanted plaatsen op te vullen, hierbij zal eerst gekeken worden naar alternatieven binnen de BTF zelf.

 • Kortom, doe geen toezeggingen voordat je goedkeuring hebt van de trainer en de manager je inschrijft.
 • Het is sowieso van belang dat alles in goed overleg gaat met je BTF-trainer en/of manager.

Coaching
De BTF streeft er naar om op elk toernooi welke verplicht is gesteld een trainer/coach aanwezig te laten zijn. Als de speler gebruik wil maken tijdens het toernooi van de trainer/coach dient de speler dit vooraf aan te geven bij de trainer/coach. Wanneer de speler niets aangeeft zal de trainer/coach niet vanzelf assisteren bij de wedstrijd. Coaching is niet vanzelfsprekend.

Sparring
Zoals in elke sport hebben sporters op weg naar de top uitdagingen nodig. Sparringpartners zijn een belangrijke schakel in de topsport. Het kunnen trainen en oefenen en sparren met spelers van een gelijkwaardig niveau, brengt diversiteit en uitdaging met zich mee. Daar waar de trainer acht sparringpartners nodig te hebben zullen zij worden aangesteld.

Beeld, geluidsmateriaal, WhatsApp, delen van gegevens, kortom de privacy-instellingen.
Wanneer de BTF beeld- of geluidsopnames maakt of publiceert kunnen deze, zonder navraag bij de speler, voor promotie of trainingsdoeleinden en/of kennisuitwisseling met andere Badminton Schools en/of Academies worden gedeeld.
Het is mogelijk dat gegevens (zoals mailadressen en telefoonnummers) gebruikt worden om contact te leggen en te onderhouden met de spelers en/of ouders. Indien een contract ontbonden wordt worden deze ook weer verwijderd.

LOOT scholen vs. BTF
De BTF Academy biedt de mogelijkheid om maximaal vier speelmomenten te komen trainen. Wanneer je drie keer of meer komt trainen zal de BTF je aanmelden bij de scholen als Academy c.q. topsport speler. Wanneer je in een Nationale Selectie wordt opgenomen krijg je van BN de Belofte, Nationale of Internationale status toegewezen. Dit wordt gecommuniceerd met de school en een sportpas wordt aangevraagd. De sportpas geeft je de mogelijkheid om van de facilitaire ondersteuning gebruik te maken die het Olympisch Netwerk Flevoland biedt. De BTF onderhoud contacten met jouw school en/of sportbegeleider, met hen wordt besproken hoe we samen optimaal sport en studie kunnen combineren. Denk hierbij aan het aanpassen van je lesrooster of het aanpassen van de toetsweken. Je schoolprestaties worden niet besproken.

Normen, waarden, regels en gedrag
Alle leden zijn het uithangbord van de BTF en dienen zich als zodanig te gedragen. Realiseer je dat andere spelers naar je opkijken. Normen en waarden zijn voor iedereen anders. Het bestuur pretendeert dan ook niet dat de gestelde normen en waarden de enige juiste zijn. Goede omgangsvormen blijven het uitgangspunt voor ons handelen. Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over normen en waarden. Het gaat erom dat de BTF, spelers, trainers, bestuurders, vrijwilligers, toeschouwers, ouders en overige niet in diskrediet te brengen zowel op- als langs de baan, tijdens of na de wedstrijd, binnen- of buiten de sporthal. Het bestuur van de BTF is in bepaalde zaken wettelijk verplicht om aangifte te doen van bepaalde overtredingen. De BTF staat dan ook voor de volgende afspraken:

Huisregels betreffende een training

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de training. Zorg dat je minstens 10 minuten van tevoren aanwezig zijn
 • Wanneer je niet kunt komen trainen meld je je vooraf af bij de trainer of de manager van je BTF-onderdeel
 • Wanneer je last hebt van een (lichte) blessure meld je dit voorafgaand aan de training bij de trainer
 • De trainer bepaalt tijdens de training wat er gebeurt, ben je het niet eens met de trainer dan bespreek je dit na de training
 • De trainer is verantwoordelijk voor de sporthal tot 15 minuten na de trainingen. Er wordt van de spelers verwacht dat zij binnen 15 minuten de sporthal verlaten hebben.

Algemene gedragscode

 • Respecteer de regels van de badmintonsport
 • Spelers van de BTF vertonen sportief gedrag, ze zijn ons boegbeeld
 • Spelers van de BTF dragen zoveel als mogelijk tijdens de training en toernooien de kleding van de BTF en/of haar sponsor
 • Spelers van de BTF houden zich aan de geldende regels van welke sporthal dan ook
 • Spelers van de BTF vertonen geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld
 • Spelers van de BTF dragen de naam van de BTF en haar sponsoren op een sportieve manier uit en schaden hun imago niet
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank of drugs voor en/of tijdens de trainingen en/of wedstrijden is verboden
 • Men respecteert andermans bezittingen
 • Men heeft respect voor zijn medesporters
 • Het confronteren van gedragingen of zaken van seksuele aard, die hij of zij als ongewenst of bedreigend beschouwt, wordt op geen enkele wijze getolereerd
 • Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respect staat hoog in het vaandel. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. Houd rekening met auteurs-, beeld- en citaatrecht. Realiseer goed: het digitaal overtreden op de sociale media zoals Hyves, Facebook, Youtube, Twitter e.d. gebeurt op persoonlijke titel en niet namens de BTF. Naast de algemene regels heeft het bestuur ook een meer specifieke gedragscode opgesteld voor spelers, trainers/coaches, vrijwilligers en ouders/verzorgers.

Gedragscode voor spelers

 • Speel jouw wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders en de scheidsrechter. Intimideren getuigt niet van sportief gedrag
 • Fair-play is belangrijk. Steun jouw teamspelers en besef dat je pas iets mag verwachten van jouw teamspelers als je jezelf voor 100% inzet
 • Beïnvloed de scheidsrechter/teller niet door onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren. Dit werkt in jouw eigen nadeel. Besef goed: een scheidsrechter / teller hoef je niet ‘mee’ te hebben, je moet zelf zorgen dat je hem niet ‘tegen’ krijgt
 • Geef je tegenstander en de scheidsrechter/teller na de wedstrijd een hand en bedank hem voor de wedstrijd
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om dit gedrag te kopiëren
 • Wijs je teamspelers op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig bij voelt
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!
 • Volg altijd het advies op van een trainer en/of arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. De trainer wil je graag voor langere periode heel houden waardoor hij een onplezierige korte termijn beslissing (het niet spelen van een competitiewedstrijd of een toernooi) moet nemen.

Gedragscode voor trainers/coaches

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers
 • Leer de spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden
 • Bedenk dat spelers voor hun plezier spelen en graag willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel
 • Ontwikkel respect voor de tegenstander en de beslissingen van de scheidsrechter. Houd je afzijdig van beslissingen van de spelers, scheidsrechters / tellers of dubieuze calls. Je bent daar om de speler te coachen, niet om de wedstrijd te bepalen, c.q. te beïnvloeden.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers
 • Coach tijdens wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn naar de tegenstander of scheidsrechter
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de training en/of wedstrijd
 • Verzorg vooraf je training en houd je aan de opgegeven plan c.q. rode draad
 • Attendeer of waarschuw BTF-spelers bij onaanvaardbaar gedrag

Gedragscode voor managers en andere vrijwilligers

 • Meld bij constatering van wangedrag en overtreding van de gedragscode aan het bestuur van de BTF
 • Fungeer als voorbeeld en bedenk dat je een verlengstuk bent van de BTF
 • Draag verantwoording voor jouw aangenomen taken

Gedragscode voor de ouders/verzorgers

 • Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve wijze beleven
 • Leer de kinderen dat er slechts één winnaar is en dat verliezen erbij hoort
 • Spreek de spelers aan bij wangedrag
 • Zorg voor sportiviteit: klap gerust voor een mooie actie van de tegenpartij. Juich niet bij fouten van een tegenstander
 • Bemoeit u zich niet met het wedstrijdverloop en de telling. Bij onregelmatigheden de zaak laten uitvoeren door een andere betrokkene
 • Om de relatie tussen “speler” / “trainer-coach”/ “ouder” helder te houden wordt er vanuit gegaan dat een ouder NIET c.q. nooit zijn eigen kind coacht. Ga op zoek naar een vervanger en regel vooraf alternatieven. Wees een ouder i.p.v. coach
 • Realiseert u zich als ouder van een BTF lid, dat u ook de BTF vertegenwoordigd en daarop aangesproken kan worden
 • Kritiek, op- of aanmerkingen op wat of wie dan ook, uitsluitend gemeld dienen te worden bij het bestuur van BTF
 • Tijdens trainingen wordt van de ouders verwacht dat zij zich afzijdig houden en in de kantine plaats nemen
 • Spreek een trainer niet aan 10 minuten voor de training. In deze periode is de trainer bezig met het opbouwen, voorbereiden van de training
 • Voor allerhande vragen is de manager van het BTF-onderdeel de eerste waaraan deze gesteld kunnen worden

Maatregelen bij misdragingen
Samen zijn we de BTF. We willen dan ook niet dat een lid van de BTF zich misdraagt. Overtreding van de huishoudelijke en/of de gedragsregels kan leiden tot sancties die kunnen worden opgelegd door het bestuur van de BTF. Sancties worden bepaald aan de hand van verschillende omstandigheden zoals de aard van de overtreding en de gevolgen van het wangedrag.
Voorbeelden van op te leggen sancties (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) zijn:

 • Berisping
 • Uitsluiting van trainingen
 • Uitsluiting van wedstrijden c. q. toernooien
 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
 • Royement

Bij misdragingen tijdens een training is de trainer bevoegd om direct in te grijpen en de speler de toegang tot de training te ontzeggen.
Door deel te nemen aan of betrokken te zijn bij de BTF wordt dit huishoudelijk reglement onvoorwaardelijk geaccepteerd.